هیئت فوتبال استان اصفهان

روز معلم مبارک

هرچه اسایش روح-هررچه ارامش دل-هر چه تقدیر بلند-هرچه ترفیع و مقام-هرچه از لطف خداست-همه از عمق وجود-همه تقدیم تو باد

 

 

 

روز و هفته معلم بر شما مبارک باد