هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان ،لیگ فوتبال ساحلی ، تیم فوتبال ساحلی دکتر تامین