هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، آرای انضباطی، تیم فوتبال سپاهان، هواداران سپاهان