هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان، علی طاهری