هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان، سیدمهدی صدری، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان