هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان، دوره داوری فوتسال، محمود نصیرلو، مدرس بین المللی داوری فوتسال، علی حفیظی، علی طاهری