هیئت فوتبال استان اصفهان

هیئت فوتبال استان اصفهان، تیم ملی فوتسال ، وحید شمسایی، تیم فوتسال گیتی پسند،تورنمنت بزریل