هیئت فوتبال استان اصفهان

تقویم برگزاری مسابقات (فصل ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ ) استان اصفهان

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، بر اساس اعلام کمیته مسابقات، تقویم برگزاری مسابقات (فصل ۱۴۰۳۱۴۰۴ ) به شرح زیر می باشد: