هیئت فوتبال استان اصفهان

«امیرحسین اسدی» به عنوان سرپرست دبیرکلی هیئت فوتبال استان اصفهان منصوب شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، شامگاه امروز جلسه هیئت رئیسه هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد.
در این جلسه استعفای حمیدرضا دادخواه توسط ریاست و اعضا هیئت رئیسه هیئت فوتبال استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استعفای وی موافقت گردید.
در ادامه، با موافقت ریاست و اعضا هیئت رئیسه هیئت فوتبال استان، «امیرحسین اسدی» به عنوان سرپرست دبیرکلی هیئت فوتبال استان اصفهان منصوب شد.
هیئت فوتبال استان اصفهان، از آقای حمیدرضا دادخواه به واسطه تلاش های صورت گرفته در طی چند سال گذشته در مسند دبیرکلی هیئت فوتبال استان کمال تشکر را دارا می باشد.