هیئت فوتبال استان اصفهان

اعضا کمیته وضعیت بازیکنان هیئت فوتبال استان منصوب شدند

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، در پی احکام جداگانه از سوی علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان، اعضا کمیته وضعیت بازیکنان هیئت فوتبال استان منصوب شدند.

برهمین اساس مجتبی فرهمند به عنوان رئیس، محمدرضا صادقی به عنوان معاون و علی اصغر نجفی به عنوان عضو کمیته وضعیت بازیکنان احکام خود را از ریاست هیئت فوتبال استان دریافت کردند.