هیئت فوتبال استان اصفهان

به احترام شهدای حادثه تروریستی کرمان؛ « یک دقیقه سکوت »