هیئت فوتبال استان اصفهان

با شکایت فرامرزی، ذوب آهن جریمه شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان،کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درباره پرونده های مطروحه صادر کرد.
آرای صادره به شرح زیر است:
*در پرونده شکایت محمدعلی فرامرزی از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 7 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 286 میلیون و 125 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت سیدمحمد حسینی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 76 میلیون و 300 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت مهران درخشان مهر از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 32 میلیون و 700 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 3 میلیارد و 500 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت سعید دلاور از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 750 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 143 میلیون و 62 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.