هیئت فوتبال استان اصفهان

حضور ریاست هیئت فوتبال استان و امام جمعه چرمهین در ورزشگاه تختی چرمهین