هیئت فوتبال استان اصفهان

اطلاعیه کمیته مسابقات در خصوص پزشکیار و آمبولانس مسابقات استان اصفهان

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، بر اساس اعلام کمیته مسابقات ،باتوجه به تایید وتحویل ایدی کارت پزشکیاران محترم ازروز یکشنبه1402/08/21تنها پزشکیارانی مجازبه حضور در زمین مسابقه به عنوان پزشکیار مسابقه میباشند که یکی ازدونوع کارت شناسایی ذیل را داراباشند

نمونه شماره یک

نمونه شماره دو


بدیهی است کلیه مسئولیتهای عدم برگزاری مسابقه بدلیل همراه نداشتن یکی ازایدی کارتهای ذیل برعهده میزبان میباشد.

همچنین لیست موسسات مجاز امبولانس جهت عقد قرارداد واستفاده درمسابقات به شرح زیر می باشد.

بدیهی است مسئولیت عدم برگزاری مسابقه بدلیل عدم حضور امبولانس مجاز برعهده میزبان‌می باشد