هیئت فوتبال استان اصفهان

توضیحات مهدی عارفیان مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان اصفهان در خصوص وضعیت برگزاری فصل تازه مسابقات لیگ فوتبال استان