هیئت فوتبال استان اصفهان

آغاز پیش ثبت نام دوره مربیگری دروازبانی سطح یک آسیا

قابل توجه متقاضیان محترم دوره مربیگری دروازه بانی فوتبال سطح یک آسیا آقایان در صورت داشتن شرایط موجود می توانند نسبت به پیش ثبت نام سامانه مدیریت الکترونیک فوتبال استان اصفهان اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1- اسکن مدارک شناسایی (کارت ملی – شناسنامه – مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم )

سوابق ورزشی – عکس پرسنلی – تکمیل و امضا فرم تعهد نامه )

2-(گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد برای متقاضیان انتخاب شده ضروری می باشد)

3- پیشنیاز : مدرک مربیگری D فوتبال ایران و یا مدرک دروازه بانی فوتبال سطح ایران (اولویت ثبت نام با افرادی است که هر دو مدرک را داشته باشند)

آدرس سامانه : https://smfisf.com/