هیئت فوتبال استان اصفهان

دومین نشست هم اندیشی ارکان هیئت استان در خصوص اجرای مسابقات برگزار شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، با توجه به اهمیت برگزاری مسابقات فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در سطح استان، دومین نشست هم اندیشی ارکان هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد.

در این نشست علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان، اعضا کمیته انضباطی، استیناف، جوانان، مسابقات، داوران،خزانه دار، شهرستانها، دبیر کل و اعضا واحد مالی و انفورماتیک برگزار شد.

در دومین نشست هم اندیشی برگزاری مسابقات استان اصفهان، نقاط قوت و ضعف و شرایط امر برگزاری مورد بحث و تبادل نظرقرار گرفت.