هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه لیگ فوتسال زیر ۱۳ بانوان

برنامه هفته دهم لیگ فوتسال زیر  13 بانوان

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرستانسالن برگزاری
2803/12/1401چهار شنبههیئت فوتبال لنجانطوسی صورتینونهالان حاجی آباد16زرین شهرقیام
2910/12/1401چهار شنبهدرنیکا شایگانسفیدسرخ پوشان برتر16.30درچهتیرانچی
3009/12/1401 سه شنبهتنها مسیرمشکی سفیددختران طوفان15گلدشتشیخ بهایی