هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه لیگ های زیر ۲۱ سال

برنامه هفته دوازدهم لیگ دسته اول زیر 21

تاریخروزمیزبانمیهمانساعتشهرستانسالن برگزاری
23/12/1401سه شنبهشاهین سپهرفجرنوین 1970-01-01 13:30:00اصفهانفخر
23/12/1401سه شنبهسایا ورزشامید نوین13اصفهانسیمان
22/12/1401دوشنبهآینده سازاننوین نویان12اصفهانتختی

برنامه هفته بیستم لیگ دسته برتر زیر 21

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
10718/11/1401سه شنبهیزدل کاشانماهان طاد14کاشان فکری
108/پارسیاننامداران متعاقبا اعلام میگردد
109آرادورزش زاگرسیاوران المهدیمتعاقبااعلام میگردد
11025/11/1401سه شنبهفولادمبارکه سپاهانآتیه سازان13اصفهان آب منطقه ای