هیئت فوتبال استان اصفهان

شرکت اعضا هیئت فوتبال استان در پویش «نذر خون»

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، علی طاهری ریاست به همراه دیگر اعضا هیئتفوتبال استان اصفهان با حضور در محل سازمان انتقال خون اصفهان در پویش «نذر خون» شرکت کردند.

در این مراسم، سرهنگ رجبی رئیس بسیج ورزشکاران، دکتر میرقادری سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان، پیرمرادیانمعاونت اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان. رحیم زاده مدیر اداره کل ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، تابش فررئیس اداره کل ورزش و جوانان شهر بهارستان حاضر بودند.

پس از اتمام فرآینده اهدا خون، ریاست هیئت فوتبال استان، با دکتر فتوحی مدیر اداره کل انتقال خون استان دیدار وگفتگو کرد.