هیئت فوتبال استان اصفهان

کنفرانس خبری پس از دیدار سپاهان و ساراگل