هیئت فوتبال استان اصفهان

عارفیان در سمت مسئول واحد مسابقات منصوب شد

مسئول واحد مسابقات هیئت فوتبال استان اصفهان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان :در پی حکمی از جانب علی طاهری رئیس هیئت فوتبال، «مسئول واحد مسابقات»هیئت فوتبال استان اصفهان منصوب شدند.
از همین رو آقای مهدی عارفیان به عنوان مسئول واحد مسابقات هیئت فوتبال استان اصفهان منصوب شد.