هیئت فوتبال استان اصفهان

دوره مربیگری سطح D ایران+عکس

دویست و هشتمین دوره مربیگری D فوتبال ایران به مدرسی قاسم رحیمی برگزار شد.
این دوره از تاریخ ۹۹/١١/٢۶ لغایت ٩٩/١٢/۲ در مرکز تخصصی فوتبال استان اصفهان ورزشگاه تختی دایر خواهد بود.