هیئت فوتبال استان اصفهان

نکات مهم درباره مباحث نقل و انتقالات

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دکتر جمشید نورشرق، رئیس کمیته وضعیت بازیکنان عنوان کرد: با توجه به در پیش رو بودن زمان نقل و انتقالات و نظر به وظایف ذاتی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال به منظور پرهیز از مشکلات و اختلافاتی که در طول فصل و پس از امضاء قرارداد ها ممکن است دامنگیر باشگاه ها از یک سو و بازیکنان مربیان یا واسطه های نقل و انتقالات از سوی سازمان لیگ شود، تذکر موارد مهمی و رعایت آنها از جانب طرفین قرارداد به نظر می رسد.
وی ادامه داد:نکته اول اینکه حتماً از امضای قراردادهای سفید پرهیز کنند،هیچ توجیهی، دلیل قانع کننده برای امضای قرارداد سفید محسوب نشده و موارد بسیار زیادی دیده شده که بازیکنان و مربیان به لحاظ امضاء قراردادهایی که مدت آن خالی گذاشته شده و یا مبلغ آن درج نشده، متضرر شده و تبعات منفی را متوجه خود کرده اند. بنابراین توصیه اکید کمیته وضعیت بازیکنان، اجتناب مطلق از امضاء قراردادهای سفید است.
نورشرق افزود:باید توجه شود که قید عباراتی نظیر “مبلغ قرارداد برای سال دوم یا سوم با توافق طرفین تعیین می شود” به معنای این است که قرارداد فقط برای مدت دارای مبلغ معین منعقد شده و در صورت عدم حصول توافق، تعهدی برای ادامه قرارداد وجود ندارد.
وی ادامه داد: نکته بعدی اینکه در قرارداد ها حتما مشخصات کامل طرفین درج شده و موضوع قرارداد نیز به طور کامل قید شود و دقت شود که نسخ قرارداد یعنی آن نسخه ای که نزد باشگاه است و نسخه ای که نزد طرف مقابل است، دارای متن کاملاً یکسان باشند.
نورشرق افزود: باید دقت شود که قراردادها توسط اشخاص صاحب اختیار و سمت، مطابق آگهی های روزنامه رسمی امضا شده باشند، در برخی موارد اشخاصی قراردادها را امضا میکنند که گرچه ممکن است برای مثال به عنوان سرپرست یا مدیر فنی در باشگاه سمتی داشته باشند، ولی در ساختار حقوقی باشگاه، دارای اختیار و سمت برای امضای قراردادها یا اسناد تعهد آور نیستند و این موضوع موجد مشکلاتی عدیده ای خواهد شد.
لازم است تاکید کنم که حتماً بازیکن یا مربی طرف قرارداد، باید نسخه ای از قرارداد خود را در زمان امضاء، دریافت نماید. به عبارت دیگر لازم است متن قرارداد ابتدا به طور کامل بررسی و نهایی شده و پس از درج شماره و تاریخ، همزمان توسط طرفین امضاء و مهر شود و دقیقاً در زمان امضا نسخهای از آن با اخذ رسید به بازیکن تحویل شود. متاسفانه در موارد متعددی مواجه با این وضعیت بودیم که بازیکن اظهار می دارد که قرارداد خود را در اختیار ندارد و قرار بوده باشگاه به او تحویل دهد ولی از تحویل آن اجتناب می کند.
رییس کمیته وضعیت بازیکنان تصریح کرد: موضوع بسیار مهم دیگر ضرورت ثبت قراردادها نزد سازمان محترم لیگ است. طرفین قرارداد بایستی دقت کنند که دقیقاً نسخه ای از قراردادی که بین آنان امضا شده است، بایستی نزد سازمان لیگ فوتبال کشور به ثبت برسد و اگر الحاقیه یا متممی نیز بین آنان امضاء می شود، نسخهای از آن جهت بررسی به کمیته وضعیت بازیکنان ارسال و در صورت تایید برای ثبت به سازمان لیگ ارائه شود. بخش عمدهای از مشکلات و دعاوی موجود در عرصه فوتبال کشور مربوط به قراردادها و توافقات ثبت نشده است که با این تمهید از بروز این مشکلات جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد:بازیکنان یا مربیان توجه کنند تا قبل از این که تکلیف قرارداد سابق خود را معین نکرده اند، قرارداد جدیدی منعقد ننمایند، چرا که این موضوع حتماً مشکلات متعددی را به وجود خواهد آورد. این امر به معنای احترام به رابطه قراردادی موجود بوده و کاملاً طبیعی است که اگر بازیکنان و مربیان قبل از عقد قرارداد جدید، با احترام به قرارداد سابق خود تکلیف آن را مشخص کنند، در وضعیت بهتری میتوانند با باشگاه سابق به توافق برسند .
دکتر نورشرق در پایان درباره نقش واسطه های نقل و انتقالات افزود: مطابق مقررات در صورتیکه واسطه نقل و انتقالات در انعقاد قرارداد دخالت داشته باشد، این موضوع لزوماً بایستی در قرارداد درج شده و در واقع قرارداد از سوی آن واسطه نیز امضاء شود. در ارتباط با این موضوع توصیه اکید فدراسیون فوتبال این است که باشگاه ها با واسطه های دارای مجوز رسمی فعالیت از فدراسیون فوتبال مذاکره نموده و از مذاکره با اشخاصی که فاقد مجوز واسطه گری نقل و انتقالات هستند اکیداً پرهیز کنند،زیرا این امر موجب فراهم کردن شرایط دخالت بهتر و موثرتر از لحاظ نظارت فدراسیون فوتبال خواهد شد. ضمن اینکه در صورت دخالت واسطه های رسمی نقل و انتقالات، نظارت دقیق بر رعایت و اجرای مقررات قانونی و توجه به موضوعاتی نظیر پرهیز از امضاء قراردادهای سفید، دقت در همسانی نسخ قرارداد و یا تحویل نسخه قرارداد به بازیکن یا پیگیری ثبت قرارداد نزد سازمان لیگ، جزء وظایف و تعهدات واسطه های نقل و انتقالات بوده و در صورت عدم رعایت این موارد مسئول خواهند بود.