هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه کمیته امور شهرستانهای هیئت فوتبال استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان، جلسه کمیته امور شهرستانهای هیات فوتبال استان اصفهان در محل هیات فوتبال استان با حضور دبیر هیات و اعضای کمیته برگزار و پیرامون فعالیت شهرستانها در سال ۹۹ بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه تقویم کمیته امور شهرستانها در سال ۹۹ تدوین و تصویب شد
و مقرر شد درخواست کلاسهای داوری و مربیگری طبق دستورالعمل نظام هماهنگ فوتبال استان بررسی و اصلاح گردد و همچنین برگزاری مسابقات شهرستانها طبق تقسیم بندی مناطق بررسی، اصلاح و اعلام گردد