هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش عملکرد هیئت فوتبال استان اصفهان در سال ۱۳۹۸

خلاصه ای از عملکرد و فعالیت های هیئت فوتبال استان اصفهان از زبان حمیدرضا دادخواه دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان در سال 1398