هیئت فوتبال استان اصفهان

نشست هماهنگی دبیران هیئت های فوتبال شهرستانهای استان اصفهان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان نشست هماهنگی دبیران هیئت های فوتبال شهرستانها با هدف ابلاغ برنامه های آتی و سیاست های جاری هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار گردید. در ابتدا آقای دادخواه دبیر محترم هیئت با انتقاد از بعضی از هیئت ها به خاطر استفاده نکردن از اتوماسیون اداری انتقاد کردند و دبیران را موظف به استفاده از اتوماسیون نمودند و اعلام داشتند از این پس کلیه مکاتبات فقط و فقط از طریق اتوماسیون اداری بوده و به هیچ عنوان نامه های دستی و غیره ترتیب اثر داده نخواهد شد .

در ادامه  دادخواه دبیران را نیروی محرکه هیئت خواندند و اذعان داشتند که اگر دبیر پر انرژی و پرکار باشد و از واحدهای هیئت برنامه و کار بخواهد مطمینا” آن هیئت پیشرفت خواهد کرد . آقای دادخواه افزودند با اضافه شدن آقای کرمی به عنوان مسئول واحد شهرستان ها ما سعی داریم عملکرد هیئت ها را دایما” رصد کنیم و با کمک همدیگر اگر کمبود یا کاستی هایی در شهرستانی هست کمک دهیم تا برطرف گردد .

در ادامه آقای کرمی به اهمیت حضور پر رنگ شهرستان ها در استان پرداختند و گفتند از این فرصت بدست آمده که قدرت حضور و عرض اندام به شهرستان ها داده نهایت استفاده را ببرید زیرا هم اکنون زمینه رشد و شکوفایی شهرستان ها فراهم شده ، چیزی که قبلا ” محال بود هم اکنون وجود دارد و شهرستان ها آرزوی محال دیروز را امروز می توانند حس کنند.

وی در ادامه افزودند هم اکنون که بستر توسط ریاست محترم هیئت فوتبال استان اصفهان جناب آقای مهندس هراتیان مهیا شده اگر شهرستانی عقب ماند مقصر خود آن هیئت بوده است.

در پایان دبیران محترم هیئت های فوتبال شهرستان سوالات خود را مطرح و آقای دادخواه با صبر و حوصله به تمامی آنها پاسخ دادند .