هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه هماهنگی واحد های اجرایی هیئت فوتبال استان اصفهان با محوریت برگزاری مسابقات برگزار شد