هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه کمیته امور شهرستانها با ریاست هیئت فوتبال استان

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، نشست هم اندیشی کمیته امور شهرستانها هیئت فوتبال استان با حضور ریاست و عضو هیئت رئیسه هیئت فوتبال استان برگزار گشت.

در این نشست پیرامون برنامه های عملیاتی سال 1402 هیئت های فوتبال شهرستانها مبتنی بر برنامه های راهبردی هیئت فوتبال استان بحث و تبادل نظر شد.