هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه مسابقات پیشکسوتان

برنامه مرحله نهایی لیگ پیشکسوتان

شماره بازیتاریخروزمیزبانرنگ لباسمیهمانساعتشهرورزشگاه
119/11/1401چهارشنبهنوش آبادمتحد لنجان12اصفهاناختصاصی آبفا
219/11/1401چهارشنبهون پارسهسا14اصفهان اختصاصی آبفا