هیئت فوتبال استان اصفهان

اعضا جدید کمیته «امور شهرستانها» معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی احکامی از سوی علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان، اعضا جدید کمیته امور شهرستانهای هیئت فوتبال استان منصوب شدند.
در طی احکامی از سوی ریاست هیئت فوتبال استان، ناصر معینی ( رئیس هیئت فوتبال شهرستان برخوار) و سید امیر صدر صهری ( رئیس هیئت فوتبال شهرستان خمینی شهر) به عنوان اعضا جدید کمیته امور شهرستانهای هیئت فوتبال استان اصفهان معرفی شدند.

جعفر جعفری به عنوان رئیس (رئیس هیئت فوتبال شهرستان اصفهان)، مصطفی جعفری (رئیس هیئت فوتبال شهرستان شهرضا) و عباس قاسمی (رئیس هیئت فوتبال شهرستان مبارکه) دیگر اعضا کمیته شهرستانهای هیئت فوتبال استان اصفهان را تشکیل می دهند.